Energiutredning

Energiutredning innebär att vi kan kartlägga och analysera din/er energianvändning och ta fram lämpliga effektiviseringsåtgärder. Den totala energianvändningen och dess fördelning på olika energislag kan finnas med. Det är också bra att kartlägga energianvändningens fördelning på olika enheter, t ex uppvärmning, varmvatten, ventilation, belysning och olika eventuella tillverkningsprocesser. För en fullständig kartläggning kan befintliga data behöva kompletteras med mätningar och beräkningar.

Med en noggrann kartläggning och genomgång får du/ni underlag för förslag på åtgärder som kan minska energianvändningen och öka andelen förnyelsebar energi. För varje åtgärd redovisas en uppskattning av kostnad och möjlig besparing. Behovet av underhåll och utbyte tas med i bedömningen av vilka åtgärder som är lämpliga.

Energimyndigheten har tagit fram en handbok för energikartläggning och analys av energianvändningen, som vänder sig till energiintensiv industri. Handboken kan vara en hjälp i arbetet för större användare av energi.

Lekebergs Rör AB har god erfarenhet av att ta fram energiutredningar.


Utvecklad av Open IT